Κτήμα Ανα­στα­σί­ου

Στοιχεία Οινοποιείου
Περιοχή: Νεμέα, Κορινθία
Τηλέφωνo: 2746 023 123
Website: http://www.ktimaanastasiou.gr/

Το κτήμα Ανα­στα­σί­ου είναι μια οι­κο­γε­νεια­κή επι­χεί­ρη­ση. Το σύ­νο­λο των μελών, ανε­ξαρ­τή­τως ηλι­κί­ας και εκ­παι­δευ­τι­κού επι­πέ­δου, ασχο­λεί­ται με την καλ­λιέρ­γεια της αμπέ­λου και συ­νει­σφέ­ρει από το δικό του με­τε­ρί­ζι στην δη­μιουρ­γία ποιο­τι­κών κρα­σιών.

Κα­τα­γό­μα­στε από μια οι­κο­γέ­νεια όπου βα­σι­κή της ενα­σχό­λη­ση απο­τε­λού­σαν οι δρα­στη­ριό­τη­τες της κτη­νο­τρο­φί­ας και της γε­ωρ­γί­ας, με την αμπε­λουρ­γία και την καλ­λιέρ­γεια δη­μη­τρια­κών. Με αυτό τον τρόπο, οι πρό­γο­νοι μας δια­σφά­λι­σαν την αυ­τάρ­κεια και κατ’ επέ­κτα­ση την ελευ­θε­ρία της οι­κο­γέ­νειας, αί­σθη­ση η οποία ήταν ζω­τι­κής ση­μα­σί­ας για την δη­μιουρ­γι­κό­τη­τα την οποία επέ­δει­ξε με οτι­δή­πο­τε κα­τα­πιά­στη­κε στην συ­νέ­χεια. Ο ερ­χο­μός της οι­κο­γέ­νειας στην πε­ριο­χή της Νε­μέ­ας, σή­μα­νε και την έναρ­ξη της ενα­σχό­λη­σης της με την καλ­λιέρ­γεια της αμπέ­λου. Οι πρό­γο­νοι μας δι­δά­χθη­καν τα μυ­στι­κά της αμπε­λουρ­γί­ας και την τέχνη της οι­νο­ποί­η­σης από ντό­πιους αμπε­λουρ­γούς.

H ιστο­ρία των κρα­σιών  της οι­κο­γέ­νειας Ανα­στα­σί­ου ξε­κι­νά το 1954, τότε που ο πα­τέ­ρας Γε­ώρ­γιος Ανα­στα­σί­ου, δη­μιουρ­γεί ιδιό­κτη­τους αμπε­λώ­νες, στην σκιά του Απεσ­σά­ντιου Δία, για να φτιά­ξει το κρασί του. Η καλ­λιέρ­γεια των πλα­γί­ων Απέσ­σας απο­τέ­λε­σε ένα με­γά­λο σχο­λείο για την επό­με­νη γενιά η οποία “μπο­λιά­στη­κε”, όπως κάθε κλήμα του αμπε­λώ­να, με το με­ρά­κι για την καλ­λιέρ­γεια του στα­φυ­λιού και την δη­μιουρ­γία ποιο­τι­κών κρα­σιών.

Σή­με­ρα, η δεύ­τε­ρη γενιά οι­νο­ποιών έχο­ντας δι­δα­χτεί σε­βα­σμό τόσο για το φυ­σι­κό πε­ρι­βάλ­λον όσο και για τις πα­ρα­δό­σεις της πε­ριο­χής, εναρ­μό­νι­σε την πείρα και το με­ρά­κι της οι­κο­γέ­νειας με τις «state of the art»  τε­χνι­κές για την δη­μιουρ­γία και πα­ρα­γω­γή ποιο­τι­κών κρα­σιών που δια­τη­ρούν την αυ­θε­ντι­κό­τη­τα στην γεύση.

Κοινοποίηση: